Všeobecné smluvní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi příspěvkovou organizací Komorní scéna Aréna (dále jen „KSA“), v postavení objednatele a nabyvatele a třetími subjekty (zhotovitelé, umělci, autoři) při vytváření díla, uměleckého výkonu, a to na základě smlouvy o dílo, resp. smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu a smlouvy o poskytnutí licence, tj. oprávnění k výkonu práva užít umělecký výkon (dále jako „smlouva o dílo a smlouva o poskytnutí licence“), v níž došlo k odkazu na tyto VP. Tyto VPjsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence. Uzavřením smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence umělec stvrzuje, že se s uvedenými VP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

1.2.  Odchylná písemná ujednání, uvedená ve smlouvě o dílo a smlouvě o poskytnutí licence nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto VP. Pokud však není ve smlouvě o dílo a smlouvě o poskytnutí licence nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení VP není vyloučena, pak platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VP.

1.3.  Právní vztahy vznikající ze smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence uzavřené mezi příspěvkovou organizací Komorní scéna Aréna a třetím subjektem se řídí českým právem.

 

II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

2.1. Objednatel – osoba, která má zájem o provedení díla, resp. o provedení uměleckého výkonu ze strany umělce, zhotovitele, autora a která se zavazuje dílo, umělecký výkon převzít a zaplatit za něj odměnu;

2.2.  Zhotovitel – osoba, která se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo;

2.3.  Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí určité dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo; přičemž dílem se rozumí umělecký výkon ve smyslu čl. 2.6. VP;

2.4.  Dílo-dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem;

2.5.  Výkonný umělec – fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila;

2.6.  Umělecký výkon – výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo;

2.7.  Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu – smlouva o dílo, na základě které se umělec zavazuje provést umělecký výkon pro objednatele a objednatel se za vytvoření uměleckého výkonu zavazuje poskytnout umělci odměnu;

2.8.  Inscenace – divadelní představení dramatického díla;

2.9.  Autor – fyzická osoba, která dílo vytvořila; Autoři děl výtvarných a děl jim podobných – scénograf, výtvarník kostýmů, výtvarník světel, autor scénické hudby, překladatel;

2.10.  Licenční smlouva – smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu;

2.11.  Nabyvatel – osoba, které bylo poskytnuto oprávnění k výkonu práva dílo (umělecký výkon) užít.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI UMĚLCE – HERCE, ZPĚVÁKA, HUDEBNÍKA, TANEČNÍKA PŘI NASTUDOVÁNÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU

3.1.  Umělec se zavazuje nastudovat umělecký výkon podle pokynů režiséra a KSA. Umělec se zavazuje vytvořit umělecký výkon podle svých nejlepších schopností a dovedností.

3.2.  Umělec se zavazuje po dobu vytváření uměleckého výkonu řídit časovými a místními dispozicemi KSA (dále jen „ferman“). Umělec se zavazuje účastnit se následujících úkonů:

  1. Zkoušky ve zkušebně KSA,
  2. Jevištní zkoušky,
  3. Hlavní zkoušky,
  4. Generálních zkoušek,
  5. Premiéry,
  6. Oprašovacích zkoušek,
  7. Záskokových zkoušek.

3.3.  Přesné termíny jednotlivých zkoušek dle měsíčního fermanu (datum, čas, zahájení a ukončení zkoušek) budou upřesněny KSA, a to písemnou formou v týdenním fermanu vyvěšeném zpravidla ve čtvrtek předcházejícího týdne na informační tabuli v prostorách KSA. KSA rovněž oznámí termíny zkoušek umělcům písemně, a to na email poskytnutý tajemníkovi KSA.

3.4. Umělec je povinen se účastnit zkoušek dokonale připraven s požadovanou znalostí textu, hereckých akcí a ve fyzické kondici potřebné pro řádné nastudování uměleckého výkonu.

3.5. Nemůže-li se Umělec ze závažných důvodů zúčastnit naplánovaných zkoušek a jiných povinností s uměleckým výkonem souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat pověřeného pracovníka KSA, kterým je umělecký šéf KSA anebo inspicient KSA a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se pro tento případ rozumí důvod způsobený tzv. vyšší mocí a důvody, které nastaly nezávisle na vůli Umělce a brání mu ve splnění povinnosti, např. nemoc, úraz, důležité osobní důvody apod. Případnou nemoc nebo úraz je Umělec povinen doložit potvrzením lékaře, nedohodne-li se Umělec sKSA písemně jinak.

3.6. Umělec bere na vědomí, že na zkouškách mohou být přítomny i jiné osoby než účinkující výkonní umělci, inscenační tým nebo zaměstnanci KSA.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UMĚLCE – HERCE, ZPĚVÁKA, HUDEBNÍKA, TANEČNÍKA PŘI VYTVÁŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU

4.1.  Umělec se zavazuje vytvářet umělecký výkon opakovaně, a to v období od premiéry až do derniéry, přičemž termíny vytváření uměleckého výkonu jsou uvedeny ve fermanu, jenž byl umělci předložen v souladu s ust. čl. III. bodu 3.2. VP.

4.2.  Vytváření uměleckého výkonu platí jak pro živé divadelní provozování inscenace na scéně KSA nacházející se v sídle KSA, tak i pro hostování s inscenací v jiných divadlech, a to i mimo území České republiky.

4.3.  Termíny repríz inscenace budou upřesněny po vzájemné dohodě obou stran, a to formou fermanu, jenž bude Umělci předložen v souladu s těmito VP.

4.4.  Umělec je povinen se účastnit představení inscenace (premiéry, repríz, derniéry) ve sjednaných termínech dokonale připraven s požadovanou znalostí textu, hereckých akcí a ve fyzické kondici potřebné pro řádné vytvoření uměleckého výkonu.

4.5.  Nemůže-li se Umělec ze závažných důvodů zúčastnit naplánovaných představení inscenace a jiných povinností s uměleckým výkonem souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat pověřeného pracovníka KSA, kterým je umělecký šéf KSA anebo inspicient KSA a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se pro tento případ rozumí důvod způsobený tzv. vyšší mocí a důvody, které nastaly nezávisle na vůli Umělce a brání jí ve splnění povinnosti, např. nemoc, úraz, důležité osobní důvody apod. Případnou nemoc nebo úraz je Umělec povinen doložit potvrzením lékaře, nedohodne-li se Umělec s KSA jinak.

4.6. Umělec je povinen se zúčastnit propagačních akcí na podporu inscenace, tj. zejména se účastnit tiskových konferencí, poskytování rozhovorů, apod. Přesné termíny tiskových konferencí, poskytování rozhovorů budou dohodnuty tak, aby nezasahovaly do dalších povinností Umělce.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI UMĚLCE – REŽISÉRA,DIRIGENTA, SBORMISTRA

5.1. Umělec se zavazuje vytvořit autorské dílo, kterým se ve smyslu ust. § 2 odst. 1 autorského zákona rozumí koncepce divadelní inscenace dramatického díla, tj. zpracování a spojení díla dramatického, kostýmně – výtvarného, scénografického, hudebního, popř. dalších autorských děl a všech uměleckých výkonů do výsledné podoby divadelní inscenace.

5.2. Uměleckým výkonem umělce uvedeného v čl. V. VP se především rozumí nastudování dramatického díla s herci a dalšími fyzickými osobami dle koncepce divadelní inscenace při užití dalších autorských děl pro tuto o inscenaci vytvořených.

5.3. Koncepci divadelní inscenace dramatického díla je Umělec povinen předložit KSA předem ke schválení. V případě, že KSA koncepci uměleckého výkonu neschválí, stanoví KSA Umělci přiměřenou lhůtu k přepracování koncepce uměleckého výkonu dle pokynů KSA.

5.4. Umělec se zavazuje k vytvoření uměleckého výkonu v rámci zkoušek, které se budou řídit časovými a místními dispozicemi KSA (dále jen „ferman“).

5.5. Umělec se zavazuje účastnit se následujících úkonů:

 1. Zkoušky ve zkušebně KSA,
 2. Jevištní zkoušky,
 3. Technické zkoušky,
 4. Hlavní zkoušky,
 5. Generálních zkoušek,
 6. Premiéry,
 7. Oprašovacích zkoušek,
 8. Záskokových zkoušek.

5.6. Přesné termíny jednotlivých zkoušek dle měsíčního fermanu (datum, čas, zahájení a ukončení zkoušek) budou upřesněny KSA, a to písemnou formou v týdenním fermanu vyvěšeném zpravidla ve čtvrtek předchozího týdne na informační tabuli v prostorách KSA. KSA rovněž oznámí termíny zkoušek umělcům písemně, a to na email jimi uvedený tajemníkovi KSA.

5.7.  Umělec se zavazuje dokončit umělecký výkon na generální zkoušce.

5.8.  Nemůže-li se Umělec ze závažných důvodů zúčastnit naplánovaných zkoušek a jiných povinností s uměleckým výkonem souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat pověřeného pracovníka KSA kterým je umělecký šéf KSA a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se pro tento případ rozumí důvod způsobený tzv. vyšší mocí a důvody, které nastaly nezávisle na vůli Umělce a brání jí ve splnění povinnosti, např. nemoc, úraz, důležité osobní důvody apod. Případnou nemoc nebo úraz je Umělec povinen doložit potvrzením lékaře, nedohodne-li se Umělec s KSA jinak.

5.9.  Umělec bere na vědomí, že na zkouškách mohou být přítomny i jiné osoby než účinkující výkonní umělci, inscenační tým nebo zaměstnanci KSA.

5.10.  O obsazení rolí v inscenaci včetně alternací rozhoduje KSA, je však povinna obsazení rolí předem projednat s Umělcem.

5.11.  V případě doobsazení nebo přeobsazení rolí po premiéře inscenace má Umělec právo provést dodatečné zkoušky. Za dodatečně provedené zkoušky, které Umělec provede, náleží Umělci odměna. Výše této odměny bude sjednána mezi KSA a Umělcem formou dodatku ke smlouvě o vytvoření uměleckého výkonu. Umělec souhlasí s tím, aby v případě doobsazení nebo přeobsazení rolí KSA pověřil nazkoušením této role třetí osobu (především uměleckého šéfa), pokud nevyužije práva na provedení dodatečných zkoušek osobně. KSA je však povinna zajistit, aby byla dodržena původní režijní divadelní koncepce Umělce.

5.12. KSA se zavazuje zajistit uzavření smluv s autory děl, jež budou zařazena a zpracována v díle Umělce. KSA se zavazuje, že zajistí potřebné oprávnění k užití uměleckých výkonů, které mají být v inscenaci užity, a to zejména oprávnění k užití uměleckého výkonu od hostujících herců. KSA bere na vědomí, že smlouvy s výkonnými umělci musí být účinné nejpozději ke dni zahájení zkoušení a musí obsahovat povinnost výkonného umělce respektovat při vytváření díla její pokyny.

5.13. KSA se dále zavazuje smluvně zajistit pravidelnou účast alternujících herců v průběhu zkoušení inscenace, a to dle požadavků Umělce.

5.14. Umělec se zavazuje, že při vytváření autorského díla a uměleckého výkonu bude usilovat o vysokou uměleckou úroveň představení a bude využívat všech svých schopností a profesních dovedností.

5.15. Umělec se zavazuje, že v případě potřeby uměleckého zásahu do jednotlivých autorských děl, bude o tomto nutném zásahu předběžně informovat KSA.

5.16. Umělec je povinen se zúčastnit propagačních akcí na podporu inscenace, tj. zejména se účastnit tiskových konferencí, poskytování rozhovorů apod. Přesné termíny tiskových konferencí, poskytování rozhovorů budou dohodnuty tak, abynezasahovaly do dalších povinností Umělce.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI AUTORŮ DĚL VÝTVARNÝCH – SCÉNOGRAFA, VÝTVARNÍKA KOSTÝMŮ, VÝTVARNÍKA SVĚTEL, AUTORA SCÉNICKÉ HUDBY A DALŠÍCH OSOB

6.1. Autor se zavazuje vytvořit autorské dílo, kterým se ve smyslu ust. § 2 odst. 1 autorského zákona rozumí vytvoření návrhu a realizace divadelní scény, rekvizit, kulis, kostýmů (scénograf, výtvarník kostýmů), sestavování světelných scénářů, vytvoření návrhu technického řešení osvětlení (výtvarník světel), vytvoření návrhu scénickéhudby k divadelní inscenaci (autor scénické hudby) dle pokynů KSA (dále jako „divadelní scéna“).

6.2. Koncepci návrhu divadelní scény je autor povinen předložit KSA předem ke schválení. Vpřípadě, že KSA koncepci divadelní scény neschválí, stanoví KSA autorovi přiměřenou lhůtu k přepracování koncepce díla dle pokynů KSA.

6.3. Autor se zavazuje k vytvoření díla tak, aby konečná podoba divadelní scény byla hotova nejpozději do dne konání technické zkoušky. Přičemž termín této technické zkoušky bude upřesněn KSA, a to písemnou formou minimálně 1 (jeden) týden před příslušnou zkouškou vyvěšením na informační tabuli v prostorách KSA.

6.4. Autor dává svůj souhlas k tomu, aby jeho dílo bylo spojeno s ostatními výtvarnými a jinými díly na scéně.

6.5. Autor se zavazuje při vytváření díla spolupracovat s režisérem, seznámit se s jeho koncepcí divadelního představení a respektovat jeho pokyny. Autor se zavazuje respektovat při vytváření díla pokyny režiséra a KSA a strpět zásahy do svého díla ze strany režiséra nebo KSA a na základě jejich pokynů dílo upravit.

 

VII. POVINNOSTI KSA

7.1. KSA se zavazuje vytvořit na svůj náklad potřebné předpoklady pro vytvoření uměleckého výkonu a díla, tj. zajistit po materiální a organizační stránce přípravu a vlastní uvádění inscenace.

7.2. KSA se zavazuje vyrobit výpravu představení, tj. dekoraci, kostýmy a rekvizity dle návrhu schválených autorem a Umělcem.

7.3. KSA zajistí, že kompletní výprava bude k dispozici na technické zkoušce, pokud se divadlo nedohodne s režisérem ascénografem jinak. V opačném případě nenese režisér a scénograf zodpovědnost za vzniklé škody.

7.4. V případě provedení inscenace mimo domovskou scénu je KSA povinna zajistit, aby scéna odpovídala v základních parametrech domovské scéně v prostorech KSA.

 

VIII. LICENCE

8.1. Umělec (v nejširším slova smyslu dle těchto VP) a autor poskytuje KSA oprávnění (licenci) k výkonu práva užít umělecký výkon a dílo sdělováním uměleckého výkonu veřejnosti jeho živým divadelním provozováním a jeho přenosem ve smyslu ust. § 19 autorského zákona. Živým provozováním díla se rozumí zpřístupňování díla živě prováděného umělcem, zejména živě přednášeného literárního díla, živě prováděného hudebního díla s textem nebo bez textu, anebo živě scénicky předváděného díla dramatického nebo hudebně dramatického, choreografického nebo pantomimického. Přenosem živého provozování díla se rozumí současné zpřístupňování živě provozovaného díla pomocí reproduktoru, obrazovky nebo jiného podobného přístroje umístěného mimo prostor živého provozování. Tuto licenci Umělec poskytuje KSA jako licenci výhradní, a to bez územního omezení, na dobu od premiéry inscenace do dne derniéry inscenace.

8.2. Autor dramatického textu poskytuje KSA oprávnění (licenci) k rozmnožování díla ve smyslu ust. § 13 autorského zákona. Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Tato licence je KSA poskytována jako licence nevýhradní, a to bez územního, časového a množstevního omezení.

8.3.  Autor díla (ve smyslu ust. čl. VI. VP) poskytuje KSA oprávnění (licenci) k vystavování díla ve smyslu ust. § 17 autorského zákona. Vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě umožněním shlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo rozmnoženiny díla, zejména díla výtvarného, díla fotografického, díla architektonického, díla užitého umění apod.

8.4.  Umělec a autor dále poskytuje KSA oprávnění (licenci) k zaznamenání uměleckého výkonu a díla nebo jeho jakékoli části na zvukový či zvukově obrazový záznam a licenci k užití takto zaznamenaného uměleckého výkonu a díla. Umělec a autor dále poskytuje oprávnění k zařazení uměleckého výkonu a díla do audiovizuálního díla a licenci k užití uměleckého výkonu při užití audiovizuálního díla, a to jeho sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou sítí (internet), provozováním ze záznamu na obrazovkách.

8.5.  Součástí licence dle čl. VIII bodu 4 jsou dále následující oprávnění:

8.5.1. Oprávnění užití fotografie z natáčení audiovizuálního díla v neomezeném rozsahu pro propagaci inscenace,

8.5.2. Oprávnění audiovizuální dílo zpracovat, upravit či jinak změnit,

8.5.3. Oprávnění užít část audiovizuálního díla včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku.

8.6. Umělec a autor poskytuje KSA oprávnění (licenci) k zaznamenání uměleckého výkonu a díla na obrazový záznam v podobě fotografie a k užití takového záznamu pro účely propagace inscenace, zejména jeho tiskovým rozmnožováním, rozšiřováním a vystavováním v rámci propagace inscenace, ve smyslu ust. § 12 – 23 a § 71 odst. 2 autorského zákona.

8.7. KSA není oprávněna licenci poskytnout třetí osobě (podlicenci) bez svolení Umělce a autora, vyjma případů hostování s inscenací na jiné divadelní scéně, kdy bude pořadatelem inscenace jiná osoba než KSA.

8.8. Umělec se zavazuje, že po dobu trvání licence dle ust. čl. VIII. těchto VP nevytvoří pro třetí osobu umělecký výkon ztvárněním téhož uměleckého výkonu herecké role při inscenaci téže divadelní hry, nedohodne-li se Umělec s KSA písemně jinak.

8.9. Při každém užití uměleckého výkonu a díla je Nabyvatel povinen chránit a šetřit důstojnost a dobé jméno Umělce a autora. Umělec a autor se zavazuje chránit a šetřit důstojnost a dobré jméno Nabyvatele.

IX. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Nabyvatel je povinen zaplatit Umělci za vytvoření uměleckého výkonu odměnu, a to ve výši stanovené ve smlouvě o dílo a smlouvě o poskytnutí licence.

9.2. Nabyvatel je povinen zaplatit Autorovi za vytvoření díla odměnu, a to ve výši, v termínu a za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a smlouvě o poskytnutí licence.

9.3. Odměna dle ust. čl. IX. bodu 1 VP je splatná po odehrání premiéry ze strany Umělce, a to vždy k výplatnímu termínu KSA. Odměna bude Umělci vyplacena bezhotovostním převodem na účet Umělce, nebo hotově.

9.4. Umělci může být vyplacena záloha na odměnu za vytvoření uměleckého výkonu, a to až do výše 50% odměny, v termínu dle dohody obou stran. Na vyplacení zálohy však Umělec nemá žádný nárok.

 

X. SCÉNÁŘ, PROGRAM INSCENACE

10.1.  Nabyvatel je povinen předat Umělci scénář do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence. Nabyvatel je povinen předat scénář v takové podobě, aby Umělec mohl nastudovat a vytvořit umělecký výkon řádně a včas.

10.2.  Nabyvatel se zavazuje, že bude jak v programu inscenace, tak na jiných tiskovinách či nosičích týkajících se inscenace uvádět jméno a příjmení Umělce obvyklým způsobem.

 

XI. OSOBNOSTNÍ PRÁVA

11.1.  Umělec tímto uděluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Nabyvateli svolení užít jeho jména, příjmení, pořídit a užít jeho podobizny, obrazové a zvukové záznamy týkající se Umělce nebo projevy osobní povahy pro účely propagace inscenace.

11.2.  Svolení Umělce dle čl. XI. bodu 1 VP platí po dobu trvání licence dle těchto VP.

 

XII. SANKCE

12.1. V případě porušení povinností Umělce stanovené v čl. III. bodě 2. a v čl. IV. bodě 1 VP má Nabyvatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % ze sjednané odměny za vytvoření uměleckého výkonu za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany Umělce.

12.2. V případě porušení povinností Umělce stanovené v čl. III. bodě 5 a v čl. IV. bodě 5 VP, čl. V bodu 8, tj. v případě, že Umělec řádně nedoloží svou absenci, má Nabyvatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% ze sjednané odměny za vytvoření uměleckého výkonu za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany Umělce.

12.3. V případě porušení povinností Umělce stanovené v čl. IV. bodě 6, čl. V bodu 16 VP má Nabyvatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % ze sjednané odměny za vytvoření uměleckého výkonu za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany Umělce.

12.4. V případě porušení povinností Umělce stanovené včl. V. bodě 5 VP má Nabyvatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % ze sjednané odměny za vytvoření uměleckého výkonu za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany Umělce.

12.5. V případě porušení povinností Autora stanovené včl. VI. bodě 3 VP má Nabyvatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % ze sjednané odměny za vytvoření uměleckého výkonu za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany Umělce.

12.6. V případě porušení povinností Umělce stanovené včl. XIV VP má Nabyvatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % ze sjednané odměny za vytvoření uměleckého výkonu za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany Umělce nebo Autora.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a smlouva o poskytnutí licence zaniká:

13.1.1. Uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,

13.1.2. Písemnou dohodou smluvních stran,

13.1.3. Odstoupením od smlouvy.

13.2. Nabyvatel může odstoupit od smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence pro podstatné porušení povinností ze stranyUmělce. Podstatným porušením povinností se zejména rozumí:

13.2.1. Neposkytnutí nutné součinnosti Umělce pro splnění účelu smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence,

13.2.2. Neomluvená absence Umělce na sjednaných zkouškách a na představeních ve smyslu čl. III. bodu 2 a 4, čl. IV. bodu 4, čl. V. bodu 5 VP

13.3.  Nesplní-li autor některou z povinností stanovených v čl. VI. bodu 3 VP smlouvou ani v dodatečné přiměřené lhůtě objednatelem mu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a žádat od autora náhradu vzniklé škody.

13.4.  Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné jeho doručením, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

13.5.  Zánikem smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiných ustanovení, které mají trvat i po ukončení smlouvy.

 

XIV. POVINNOST MLČENLIVOSTI

14.1. Smluvní strany se vzájemně zavazujízachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace.

14.2. Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VP nebo kterékoli ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence, jejichž součástí tyto VP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VP nebo smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence.

Není-li ve smlouvě o dílo a smlouvě o poskytnutí licence stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

15.2. Každou změnu VP oznámí Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace třetímu subjektu nejpozději dva týdny před dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to tak, že tyto změny uveřejní na nástěnce v sídle KSA a na internetových stránkách KSA.Neodmítne-li třetí osoba písemně změnu VP, má se za to, že se změnou VP souhlasí. Ke změnám VP Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

Pokladna

+420 602 702 120
pokladna@divadloarena.cz

Po – Pá   15.00–18.30
a hodinu před představením.

Pokladní telefonní linka je v provozu ve všední dny od 10.00 do 18.30 a vždy hodinu před představením.

Vstupné

základní – 320 Kč
zlevněné – 240 Kč 
premiéra – 420 Kč
veřejná generálka – 100 Kč

Zlevněné vstupenky si u nás mohou pořídit studenti, senioři, držitelé průkazu ITIC, ZTP a ZTP/P a členové IZS. Na premiérové vstupenky slevu nelze využít.

PROSÍME CHOĎTE VČAS.
Po zahájení představení není možný přístup do hlediště.