Návštěvní řád

1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s tímto návštěvním řádem a obchodními podmínkami Komorní scény Aréna (dále také jen „divadlo“). Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.

2. Každá osoba, vstupující do divadla, je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek a respektovat pokyny hledištního personálu.

3. Do divadla je zakázáno vstupovat se zbraní. Platí zde také zákaz vstupu zvířat.

4. V hledišti divadla je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje. Je zakázáno vstupovat do sálu divadla se sklenicemi, lahvemi, obaly na jídlo atp.

5. Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je evidentně pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále také osobu ve znečištěném oděvu, osobu, která se chová násilně a ohrožuje bezpečnost návštěvníků a personálu, obtěžuje ostatní návštěvníky, dopouští se hrubé neslušnosti nebo výtržností či veřejně podněcuje k nenávisti vůči menšinám, národu, nebo rase. Vyveden bude také divák narušující představení.

6. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostor vyhrazených zaměstnancům.

7. Do sálu divadla je možný vstup pouze s platnou vstupenkou a každá osoba bez rozdílu věku je povinna se na požádání platnou vstupenkou prokázat. Pokud se návštěvník platnou vstupenkou neprokáže, bude požádán o opuštění divadla, a v případě neuposlechnutí bude vyveden.

8. Pozdě příchozím není umožněn vstup do hlediště.

9. Divadlo se otevírá vždy 30 minut před začátkem představení. Při požadavku bezbariérového přístupu do divadla je potřeba se řídit bodem 10 Návštěvního řádu.

10. Divadlo je připraveno přizpůsobit se osobám s omezenou schopností pohybu, případně osobám na invalidním vozíku. Doporučuje se informovat pokladnu dopředu. Při příchodu do divadla zajistí pracovník pokladny odpovědnou osobu, která doprovodí návštěvníka k výtahu. Do prostoru hlediště bude návštěvník vpuštěn přes jeviště. Tyto osoby jsou povinny se dostavit do divadla nejpozději 30 minut před zahájením představení. Sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází v prostoru foyer, u vchodu na terasu.

11. Každý, kdo zpozoruje v prostorách, nebo na zařízeních divadla závadu ohrožující bezpečnost osob, nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto skutečnost ihned nahlásit jakémukoli zaměstnanci divadla.

12. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto situaci zpozoruje, povinen uvědomit uvaděče nebo jiného zaměstnance divadla. Provozovatel divadla nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem samotného návštěvníka nebo ostatních přítomných osob.

13. Ve všech prostorách divadla, s výjimkou terasy, platí zákaz kouření. Ve všech prostorách platí pro diváky zákaz fotografování a pořizování video záznamů.

14. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2020.

Pokladna

+420 602 702 120
pokladna@divadloarena.cz

Po – Pá   15.00–18.30
a hodinu před představením.

Pokladní telefonní linka je v provozu ve všední dny od 10.00 do 18.30 a vždy hodinu před představením.

Vstupné

Hlavní scéna

základní – 320 Kč
zlevněné – 240 Kč 
premiéra – 420 Kč
veřejná generálka – 100 Kč

Zlevněné vstupenky si u nás mohou pořídit studenti, senioři, držitelé průkazu ITIC, ZTP a ZTP/P a členové IZS. Na premiérové vstupenky slevu nelze využít.

KOMŮRKA

základní – 100 Kč*

*cena se u jednotlivých akcí může lišit

PROSÍME CHOĎTE VČAS.
Po zahájení představení není možný přístup do hlediště.