Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky

Oznámení o výběrovém řízení

 

Rada města Ostravy vyhlašuje

 

výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace

 

Požadované předpoklady

 

 • ukončené vysokoškolské vzdělání

 • orientace v oblasti kultury a umění

 • praxe v řídící funkci podmínkou

 • výborná znalost českého jazyka a aktivní znalost jednoho světového jazyka

 • znalost problematiky příspěvkové organizace a souvisejících ekonomických a právních norem

 • managerské a komunikační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování, schopnost jednání s různorodými osobnostmi (umělci, sponzoři, novináři)

 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

 

Obsah přihlášky do výběrového řízení

 

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 

 • označení výběrového řízení “ŘEDITEL/ŘEDITELKA KSA“

 • jméno, příjmení, titul,

 • datum a místo narození

 • místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresu)

 • číslo telefonu

 • e-mailovou adresu

 • datum a vlastnoruční podpis

 

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, apod.

 

Přílohy - doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech a dovednostech, včetně vlastnoručního podpisu

 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – originál nebo ověřenou kopii

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a jejich poskytnutí členům výběrové komise a osobám, které se podílejí na výběrovém řízení

 • písemně zpracovaný návrh koncepce a další činnosti organizace na období 2019 – 2021

 

Doplňující informace:

 

 • předpokládaný nástup do funkce: dle dohody po ukončení výběrového řízení

 • platové podmínky dle platných právních předpisů

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

 

Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh: 20.04.2018 do 13.00 hodin

 

Přihlášku spolu s přílohami lze zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Ostravy v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT - ŘEDITEL/ŘEDITELKA KSA“ a uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče jakožto odesílatele.

 

Přihláška bude považována za řádně doručenou ve stanovené lhůtě, pokud bude doručena se všemi přílohami nejpozději v poslední den lhůty do stanovené hodiny uvedeným způsobem na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor kultury a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 

Bližší informace o výběrovém řízení na tel č. 737270896, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Magistrát města Ostravy; informace také na www.divadloarena.cz.

 

O vyhlášení výběrového řízení rozhodla Rada města Ostravy dne 13.02.2018 svým usnesením č. 08400/RM1418/117.